جهت رویت مناقصات اعلامی از سوی دولت ترکمنستان لطفا به لینک مناقصات مراجعه فرمایید.
صفحه اصلی > هیاتهای تجاری و بازاریابی 
 

 

 

هیات های تجاری و بازاریابی  

 

همزمان با برگزاری پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در عشق آباد در اسفندماه 1397(هیات تجاری نیز جهت حضور در همایش تجار ایرانی وترکمن نیز پذیرش خواهد شد)