جهت رویت مناقصات اعلامی از سوی دولت ترکمنستان لطفا به لینک مناقصات مراجعه فرمایید.
صفحه اصلی > گزارشات مطالعاتی 
 

 

 

گزارشات مطالعاتی

    تحلیل کاهش صادرات ایران به ترکمنستان در سال 1394